• Horeca-adviesbureau
  for-ward
  management in gastvrijheid
 • Horeca-adviesbureau
  for-ward
  management in gastvrijheid
 • Horeca-adviesbureau
  for-ward
  management in gastvrijheid

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatieadvisering, coaching en interim management tussen for-ward.

2. Grondslag offertes

Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt.

for-ward zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 

3. Terbeschikkingstelling van informatie / medewerkers / werkruimte door opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die nodig zijn.

De opdrachtgever verschaft op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met

telefoonaansluiting en, desgewenst, een emailaansluiting.

 

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door for-ward geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

5. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenberamingen is in de offerte vermeld, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten.

Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk berekend worden.

Over tarieven en kosten wordt 21% BTW in rekening gebracht.

 

6. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd worden per maand gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat de ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan for-ward met een beroep op de onzekerheidsperceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer vaan zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Bij aanvang van de opdracht zal een voorschot in rekening worden gebracht ter hoogte van het gemiddelde factuurbedrag per maand. Bedoeld voorschot zal worden verrekend met de aan de opdracht gerelateerde laatste factuur.

 

7. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk binnen een ongewijzigde opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal for-ward dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden en de gewijzigde opdracht voortzetten na overeenstemming met de opdrachtgever over wijziging van het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal for-ward de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Dit zal als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 

8. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wordt verkregen en de medewerking die wordt verleend. for-ward kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

Indien de opdracht een operationele (management)functie betreft, zal vooraf een periode en het aantal te werken dagdelen worden afgesproken.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever for-ward hierover te berichten.

Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaats hebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties.

Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door de opdrachtgever, heeft for-ward vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd;

for-ward mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

for-ward behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht of een deel van de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechte, zonder dat een nader ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

10. Intellectueel eigendom

Technieken en instrumenten, waaronder ook software die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van for-ward. Openbaarmaking kan derhalve allen geschieden na verkregen toestemming van het for-ward. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

11. Vertrouwelijkheid

for-ward is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden en zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van for-ward aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van for-ward, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

 

12. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van for-ward, alsook van de interim manager of adviseur, wordt – in geval er schade is geleden door de opdrachtgever in de zin van de opdracht – in de meest brede zin van het woord uitgesloten.

 

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zullen hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

14. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

15. Bevoegde rechterlijke instantie

Geschillen tussen partijen die rijzen uit de opdracht en niet door onderling overleg tot een oplossing komen, zullen voorgelegd worden aan de arrondissementsrechtbank te Zutphen.